?> #127b 10,000 Sucres 6.2.1995-23.9.1996Image provided by Vic Krysko