?> #108b 5 Sucres 20.8.1982; 20.4.1983Image provided by Vic Krysko