?> #64 100 Billion Dollars 1.7.2008 SAC.Image provided by Vic Krysko