Luxembourg

 
DB_Key
Catalog#
DenominationDescriptionObverseReverse
PSTN
A1
5 Gulden1.9.1856  
PSTP
A2
10 Gulden1.9.1856  
PSTR
A3
25 Gulden1.9.1856  
PSTS
15a
5 Thaler1.7.1873  
PSTT
15s
5 ThalerSpecimen.  
PSVB
1
10 Thaler1.9.1856; 30.9.1885; 15.9.1894  
PSVD
16a
10 Thaler1.7.1873  
PSVF
16s
10 ThalerSpecimen.  
PSVG
17a
20 Francs1.7.1873  
PSVH
17s
20 ThalerSpecimen.  
PSVJ
6
1 Mark5.8.1914  
PSVM
7
2 Mark5.8.1914  
PSVN
18a
5 Mark25.3.1876  
PSVP
18s
5 MarkSpecimen.  
PSVR
8
5 Mark5.8.1914  
PSVS
19a
10 Mark25.3.1876  
PSVT
19s
10 MarkSpecimen.  
PSWB
20a
20 Mark25.3.1876  
PSWD
20s
20 MarkSpecimen.  
PSWF
4
20 Mark1.7.1900  
PSWG
5
50 Mark1.7.1900  
PSWH
21
1 Frank= 80 Pfennig L.1914  
PSWJ
22
2 Franken= 1 Mark 60 Pfennig L.1914  
PSWM
23
5 Franken= 4 Mark L.1914 Sig. title Le Directeur….  
PSWN
23A
5 Franken= 4 Mark L.1914 Sig. title Le Ministre….  
PSWP
24
25 Franken= 20 Mark L.1914  
PSWR
25a
125 Franken= 100 Mark L.1914  
PSWS
25r
125 Franken= 100 Mark L.1914 Remainder.  
PSWT
41
10 zeng Frang20.4.1940  
PSYB
41A
20 FrangND(ca.1939)  
PSYD
42a
20 Frang1943
PSYF
42s
20 FrangOverprint: SPECIMEN.  
PSYG
26
50 CentimesL.1914-1918  
PSYH
27
1 FrancL.1914-1918  
PSYJ
28
2 FrancsL.1914-1918  
PSYM
29a
5 FrancsL.1914-1918 Red seal.  
PSYN
29b
5 FrancsL.1914-1918 Brown seal.  
PSYP
29c
5 FrancsL.1914-1918 Black seal.  
PSYR
43a
5 FrancsND(1944) Grand Duchess at center.
PTBB
43b
5 FrancsND(1944) Serial# prefix A.  
PTBD
43p
5 FrancsProof. Uniface pair.  
PTBF
43s
5 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTBG
30
10 FrancsL.1914-1918  
PTBH
34
10 FrancsND(1923) Back: Grand Duchess at left.  
PTBJ
44a
10 FrancsND(1944) Grand Duchess at center.
PTBM
44p
10 FrancsProof. Uniface pair.  
PTBN
44s
10 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTBP
48a
10 FrancsND(1954) Grand Duchess at right.
PTBR
48s
10 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTBS
53a
10 Francs20.3.1967
PTBT
53s
10 FrancsSpecimen.  
PTDB
17A
20 Thaler1.7.1873  
PTDD
35
20 FrancsL.1914-1918 (1926) Grand Duchess at center.
PTDF
37a
20 Francs1.10.1929  
PTDG
37s
20 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTDH
49a
20 FrancsND(1955) Grand Duchess at right.
PTDJ
49s
20 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTDM
54a
20 Francs7.3.1966
PTDN
54s
20 FrancsSpecimen.
PTDP
2
25 Francs= 20 Mark 1.9.1856; 30.9.1886; 15.4.1894  
PTDR
31a
25 FrancsL.1914-1918 W/out serial#.  
PTDS
31b
25 FrancsL.1914-1918 With serial#.  
PTDT
38a
50 Francs1.10.1932  
PTFB
38s1
50 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTFD
38s2
50 FrancsSpecimen. Lilac.  
PTFF
45
50 FrancsND(1944) Grand Duchess at left.  
PTFG
46a
50 FrancsND(1944) Similar to #45. Serial# prefix B-D.
PTFH
46s
50 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTFJ
51a
50 Francs6.2.1961
PTFM
51s
50 FrancsSpecimen.  
PTFN
55a
50 Francs25.8.1972 Sig. title: … DES FINANCES.
PTFP
55b
50 Francs25.8.1972 Sig. title: … D ETAT.  
PTFR
55s
50 FrancsSpecimen.  
PTFS
3
100 Francs= 80 Mark 1.9.1856; 30.9.1886; 15.4.1894  
PTFT
17B
100 Francs1.7.1873  
PTGB
9
100 Francs10.2.1923; 1.4.1930  
PTGD
36
100 FrancsND(1927) Grand Duchess at left. Printer: G&D.  
PTGF
10
100 Francs18.12.1930  
PTGG
39a
100 FrancsND(1934) Grand Duchess at left. Printer: ABNC.
PTGH
39s
100 FrancsSpecimen.  
PTGJ
11
100 Francs1.8.1936; 18.12.1940  
PTGM
12
100 Francs15.5.1947  
PTGN
13a
100 Francs21.4.1956  
PTGP
13s
100 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTGR
47a
100 FrancsND(1944) Grand Duchess at left.
PTGS
47p
100 FrancsProof. Uniface pair.  
PTGT
47s
100 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTHB
50a
100 Francs15.6.1956
PTHD
50s
100 FrancsOverprint: SPECIMEN.  
PTHF
52a
100 Francs18.9.1963
PTHG
52s
100 FrancsSpecimen.  
PTHH
14a
100 Francs1.5.1968
PTHJ
14s
100 FrancsSpecimen.  
PTHM
56a
100 Francs15.7.1970
PTHN
56s
100 FrancsSpecimen.  
PTHP
57a
100 Francs14.8.1980
PTHR
57s
100 FrancsSpecimen.  
PTHS
14A
100 Francs8.3.1981
PTHT
58a
100 FrancsND(1986) Grand Duke at center right.
PTJB
58b
100 FrancsND(1986) Series L. With copyright symbol.
PTJD
32
125 FrancsL.1914-1918  
PTJF
33a
500 FrancsL.1914-1918 W/out seal or serial# on back.
PTJG
33b
500 FrancsL.1914-1918 With serial#.  
PTJH
52A
500 FrancsND(1961; 1963) Grand Duchess at right.  
PTJJ
40a
1000 Francs1.9.1939  
PTJM
40r
1000 FrancsRemainder w/out date.  
PTJN
40s
1000 FrancsSpecimen.  
PTJP
52B
1000 FrancsND(1961; 1963) Grand Duchess at right.  
PTJR
59a
1000 FrancsND(1985) Grand Duke at center right.
PTJS
59s
1000 FrancsSpecimen.  
PTJT
60a
5000 FrancsND(1993) Grand Duke at center right.
PTMB
60b
5000 Francs10.1996

<--Return to Homepage